رويكردی تحليلی بر نظريه های طراحی کريستوفر الکساندر

مقالهرويكردی تحليلی بر نظريه های طراحی کريستوفر الکساندر | از يادداشت هايی بر ترکيب فرم و زبان الگو تا مفاهيم جديدي از نظريه پيچيدگی

نویسندگان

ناهید مهاجری ؛ شیوا قمی

منتشر شده در نشریه هويت شهر (شماره  ۲ ، دوره  ۲ , بهار و تابستان ۱۳۸۷ شمسی )

چکیده

در نظريات كريستوفر الکساندر دو جريان فکری عمده و متمايز ملاحظه می گردد. وی ايده های قبلي خود را به طور کامل رد نمی کند بلکه آنها را بسط و پرورش می دهد. نظريه های وی ابتدا بر اساس خردگرايی دکارت پايه گذاری شد: مشکلات به کوچک ترين اجزا تقسيم و هر جزء جداگانه بررسی و در نهايت به راه حلی کلی منجر گرديد. بعدها در مسيری کاملا متضاد و متفاوت گام نهاد، عرصه ای که در آن توجه خاصی به رويکرد کل نگر مبذول داشت و اکنون توجه وی بيشتر به ابعاد تجربی فرآيندهای طراحی معطوف است. او الگوهای طراحی را پايه ای برای درک فضاهای معماری و شهرهای آينده در دستيابی به کيفيتی زنده می داند. در اين مقاله با تحليل زمينه های فکری وی با شفاف سازی و تحليل محتوای متن نظريه های طراحی، رشته تحصيلی، تجربيات و ديدگاه های اخير وی در زمينه نظريه پيچيدگی طی چهار مرحله تحليل شد.

واژگان کلیدی:

کريستوفر الکساندر ؛ نظریه طراحی ؛ کیفیت زنده ؛ انسجام ؛ پیچیدگی

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *