بررسی و تحليل نقش معماری داخلی در تجلی معنا در فيلم های علمی تخيلی

مقالهبررسی و تحليل نقش معماری داخلی در تجلی معنا در فيلم های علمی تخيلی

نویسندگان

سيد مصطفي مختاباد امريی ؛ سیامک پناهی

منتشر شده در فصلنامه هنرهای زيبا (شماره ۳۰، تابستان ۱۳۸۶ شمسی)

چکیده

در اين پژوهش موضوع چگونگی تبديل انديشه و خيال به فضای معماری داخلی و نقش آن در تداعی و انتقال مفاهيم در فيلم مورد بررسی و تحليل قرار گرفته است. چارچوب نظری اين تحقيق «نظريه طراحی معماری براساس انديشه و خيال» است كه عموما به چگونگی تبديل ايده به فرم مربوط می شود، كه در اين پژوهش سعی می گردد با به كارگيری مفاهيم، ابزارها و رويكردهای تحليلی كه اين نظريه در دسترس ما قرار می دهد، طراحی معماران داخلی فضای فيلم و عناصر مرتبط با آن تحليل شود.

در اين تحقيق با روش تحليلی و توصيفی با تكيه بر روش نشانه شناسی بصری و تلفيقی از تحقيق كيفی )از تئوری به نمونه مورد مطالعه( و كمی )از نمونه مطالعه به تئوری( مفاهيم باز شكافت می شوند. نوشتار فوق به بررسی تبديل انديشه و خيال به فضای معماری داخلی در فيلم و چگونگی ايجاد آن از روی اسكيس های معماران و طراحان صحنه می پردازد. فرايند حاصل از اين تحقيق به اين نتيجه دست يافته است كه عناصر مشخصه فضاهای معماری داخلی در تجلی معنا و مفاهيم معنوی در فيلم از قبيل سقوط، سردرگمي، عروج، بازگشت به ريشه ها، عشق، نفرت و… نقش بسزايی دارد.

واژگان کلیدی:

سینما ؛ معماری داخلی ؛ طراحی صحنه ؛ میزانسن ؛ اندیشه و خیال ؛ کن آدم

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *