بازشناسی و تبیین اثرات کلان فرآیندها و فرآیندها بر شهر‌ معاصر‌ ایرانی از منظر واقعگرایی اسلامی

تاثیرشناسی مداخلات شهری بر خاطرات جمعی جامعه بومی در بازار تاریخی مشهد

مقاله بازشناسی و تبیین اثرات کلان فرآیندها و فرآیندها بر شهر‌ معاصر‌ ایرانی از منظر واقع گرایی اسلامی

نویسندگان

مرتضی میرغلامی ؛ احد نژادابراهیمی ؛ معصومه آیشم

منتشر شده در فصلنامه علمی دانش شهرسازی (دانشگاه گیلان) (دوره ۴، شماره ۳، شماره پیاپی ۱۲، پاییز ۱۳۹۹ شمسی)

چکیده

بیان مسئله: آنچه که امروزه شاهد آن می توان بود، افزایش روز افزون رویدادهایی است که در سرتاسر جهان جریان می یابد. این رویدادها که موج های پیشران جهانی شدن هستند، با عنوان کلان فرآیندها در حال پیشروی و دگرگون کردن شهرها می باشند. به تبع این موضوع نیازها و مسائل جدیدی در شهرها در حال پیدایش بوده که شهرها را از اصالت خویش دور می کند. این اصالت را می توان در قالب ارزش های شهر نامید. شهرهای کشورمان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و تحت تاثیر این کلان فرآیندها و فرآیندها قرار گرفته است.

هدف: در پژوهش حاضر، هدف تبیین کلان فرآیندها و فرآیندها در شهر و واکاوی و بررسی تاثیر کلان فرآیندها و فرآیند ها بر شهر معاصر ایرانی از منظر واقعگرایی اسلامی می باشد.

روش: با توجه به اهداف، پژوهش حاضر را می توان در زمره مطالعات کیفی قرار داد. روش پژوهش، توصیفی – تحلیلی و رویکرد استدلال منطقی (فرهنگی – گفتمانی)، با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و پرسشنامه در جهت استفاده از تکنیک دلفی می باشد.

یافته‌ها: با توجه به مطالعات و ارزیابی های انجام شده می توان کلان فرآیندها و فرآیندها را در قالب مولفه های شهری بررسی و تبیین نمود که مشتمل بر کلان فرآیندهای اجتماعی، کلان فرآیندهای فرهنگی، تغییرات اقتصادی و جهانی شدن آن، کلان فرآیندهای فضایی – کالبدی شهری، کلان فرآیندهای سیاسی و حقوقی، کلان فرآیندهای حمل و نقلی و کلان فرآیندهای زیست محیطی می باشد. همچنین رویکرد نظری واقع گرایی اسلامی – که برخاسته از زمینه شهرهای ایرانی – اسلامی می باشد – به عنوان چهارچوب بررسی و فیلتر معرفی نمود که کلان فرآیندها و فرآیندها در صورت عبور از این فیلتر مطالعاتی و عقیدتی در سطوح مطالعاتی، پژوهشی و اجرایی در کشور جاری شوند.

نتیجه ­گیری: توجه به کلان فرآیندها و فرآیندهای جاری در تمامی حوزه ها و مطالعه تاثیر گذاری آن ها در ابعاد پژوهش ها، طرح ها و برنامه ها و پروژه های شهری می تواند بسیار کارآ و موثر واقع شود این امر با گزینش رویکرد واقعگرایی اسلامی به عنوان یکی از چهارچوب هایی نگرشی سازگار با شهر ایرانی و رویکردهای امروزین، بسیار کارآتر و کاربردی تر می شود.

واژگان کلیدی:

کلان فرآیند ؛ فرآیند ؛ شهر معاصر ایرانی ؛ واقعگرایی اسلامی

 

بازشناسی و تبیین اثرات کلان فرآیندها و فرآیندها بر شهر‌ معاصر‌ ایرانی از منظر واقعگرایی اسلامی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *