امکان سنجی پیاده سازی مفهوم مدل سازی اطلاعات ساختمان در پروژه های مرمت ساختمان های تاریخی شهر تهران

مناسب سازی فضاهای شهری برای فعالیت های فرهنگی (نمونه موردی: محدوده بازار تهران)

مقاله امکان سنجی پیاده سازی مفهوم مدل سازی اطلاعات ساختمان در پروژه های مرمت ساختمان های تاریخی شهر تهران

نویسندگان

روژانو محمدزاده ؛ محمدحسین محمودی ساری ؛ بهنود برمایه ور

منتشر شده در نشریه نامه معماری و شهرسازی – فصلنامه علمی (هنر و معماری) (دانشگاه هنر) (دوره ۱۲، شماره ۲۵، زمستان ۱۳۹۸ شمسی)

چکیده

امروزه میراث گذشتگان بیش از پیش مورد توجه ملت ها واقع شده است و پروژه های بسیاری به منظور حفاظت از آنها اجرا می شود. عدم قطعیت در زمان، هزینه و محدوده را می توان از جمله ویژگی های مشترک و متمایز کننده این پروژه ها دانست که باعث بروز چالش هایی می شوند. یکی از جدیدترین پاسخ ها به این چالش ها، پیاده‌ سازی مدل‌ سازی اطلاعات ساختمان در حوزه میراث فرهنگی است. مدل‌ سازی اطلاعات ساختمان در قالب مجموعه ای از ابزارها، فرآیندها و استراتژی ها به عنوان سیستمی جهت بهبود تعاملات و مدیریت اطلاعات پروژه عمل می کند. در مقابل بلوغ پیاده‌ سازی این مفهوم در پروژه‌ های حوزه ساخت، منافع و چگونگی پیاده‌ سازی آن در حوزه میراث فرهنگی، موضوعی نوین و چالش انگیز است.

این مقاله، ضمن در نظر گرفتن مدل سازی اطلاعات ساختمان‌ های تاریخی به‌ عنوان یک نوآوری تکنولوژیک، به دنبال امکان سنجی و شناسایی عوامل تاثیرگذار بر پیاده سازی آن در بستر پروژه های مرمت ساختمان های تاریخی شهر تهران است. این پژوهش کاربردی است و از جمله طرح های تحقیقی آمیخته به شمار می آید. جهت گردآوری اطلاعات از سه روش مطالعه کتابخانه ای، مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسش‌ نامه استفاده شده است. نتایج تحلیل آماری صورت‌ گرفته در خصوص مدل مفهومی ارائه شده در این مقاله نشان می دهد که مولفه های موجود در سه گروه اصلی ویژگی های نوآورانه این مفهوم، عوامل محیطی و ویژگی های فردی تیم پروژه، با درجات متفاوتی بر پیاده سازی آن تاثیر می گذارند.

واژگان کلیدی:

مدل سازی اطلاعات ساختمان ؛ مرمت ؛ ساختمان های تاریخی

 

امکان سنجی پیاده سازی مفهوم مدل سازی اطلاعات ساختمان در پروژه های مرمت ساختمان های تاریخی شهر تهران

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *