بررسى تاثیر نقش بازرگانى پیرانشهر بر شاخص هاى استراتژى توسعه شهرى

بازخوانی اثر معماری به کمک مدل نقد بینامتنی ؛ نمونه موردی: مسجد ولیعصر

مقالهبررسى تاثیر نقش بازرگانى پیرانشهر بر شاخص هاى استراتژى توسعه شهرى 

نویسندگان

محمد رحیم رهنما ؛ لیلی ابراهیمی

منتشر شده در فصلنامه علمی هویت شهر (دوره ۱۳، شماره ۴، شماره ۴۰، زمستان ۱۳۹۸ شمسی)

چکیده

هدف این مقاله بررسى و تحلیل شاخص هاى استراتژى توسعه شهر و میزان تأثیرگذارى نقش شهر بر آنها و شناخت روند و عملکرد کنونى پیرانشهر در ارتباط با شاخص هاى یادشده است. داده هاى موردنیاز با استفاده از پرسش نامه با نظرخواهى از سه گروه شهروندان، مدیران و نخبگان شهرى با حجم نمونه ۴۷۴ نفر گردآورى شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزارهاى SPSS و SmartPLS انجام شد. به دنبال تائید روایى مناسب پرسش نامه با استفاده از تحلیل عاملى تأییدى، فن معادلات ساختارى به روش حداقل مربعات جزئى، جهت بررسى روابط بین متغیرهاى پژوهش به کار گرفته شد. نتایج نشان داد نقش بازرگانى شهر تأثیر مثبتى بر هر یک از ابعاد چهارگانه استراتژى توسعه شهرى (قابلیت زندگى، حکمروایى، بانکى بودن، رقابت پذیرى) اعمال کرده است. قابلیت زندگى با ضریب مسیر ۷۹۸ / ۰ و رقابتى بودن با ضریب مسیر ۳۲۵ / ۰ به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر را از نقش بازرگانى شهر پذیرفته اند.

واژگان کلیدی:

برنامه ریزی شهری ؛ نقش شهر ؛ استراتژی توسعه شهری ؛ پیرانشهر

 

بررسى تاثیر نقش بازرگانى پیرانشهر بر شاخص هاى استراتژى توسعه شهرى

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *