خانه زنان سنگال ؛ نهادی اجتماعی برای غلبه بر نابرابری های جنسیتی در روستای باقره سنگال

خانه زنان سنگال بنایی است دربرگیرنده، خطی و مرکزگرا که از نظر فرمی ایده‌ هایی بیان گرایانه را دنبال می‌ کند. با توجه به ویژگی‌ های اقلیمی، فرهنگی و مفهومی پروژه، به... ادامه مطلب »