مناسب سازی فضاهای شهری برای فعالیت های فرهنگی (نمونه موردی: محدوده بازار تهران)

بازشناسی تطبیقی الگوهای هندسه فراکتال در معماری و منظر باغ ایرانی (نمونه موردی: باغ گلشن طبس)

مقاله ” بازشناسی تطبیقی الگوهای هندسه فراکتال در معماری و منظر باغ ایرانی... ادامه مطلب »
مناسب سازی فضاهای شهری برای فعالیت های فرهنگی (نمونه موردی: محدوده بازار تهران)

تزئین گرایی ، آفت باغ های ایرانی میراث جهانی

مقاله ” تزئین گرایی ، آفت باغ های ایرانی میراث جهانی “ نویسندگان سید... ادامه مطلب »
مناسب سازی فضاهای شهری برای فعالیت های فرهنگی (نمونه موردی: محدوده بازار تهران)

بازشناسی پلان باغ ایرانی در مجموعه شیخ احمد جام

مقاله ” بازشناسی پلان باغ ایرانی در مجموعه شیخ احمد جام “ نویسندگان وحید... ادامه مطلب »
مناسب سازی فضاهای شهری برای فعالیت های فرهنگی (نمونه موردی: محدوده بازار تهران)

بررسی باغ دولت آباد یزد بر پایه پارامترهای پایداری محیطی در طراحی منظر در اقلیم گرم و خشک

مقاله ” بررسی باغ دولت آباد یزد بر پایه پارامترهای پایداری محیطی در... ادامه مطلب »
دانلود فصلنامه علمی منظر ؛ شماره ۵۱ ، تابستان ۱۳۹۹

دانلود فصلنامه علمی منظر ؛ شماره ۵۱ ، تابستان ۱۳۹۹

مجله منظر از سال ۱۳۸۷ شمسی تا ۱۳۸۹ شمسی به ‌صورت ماهنامه و... ادامه مطلب »
فهم تجربه زیسته دوچرخه سواری در شهر تهران (یک مطالعه خود مردم نگارانه)

باغ ایرانی به مثابه رسانه ای تعاملی

مقاله ” باغ ایرانی به مثابه رسانه ای تعاملی “ نویسندگان ریحانه خرم روئی ؛ امین... ادامه مطلب »