تاثیرشناسی مداخلات شهری بر خاطرات جمعی جامعه بومی در بازار تاریخی مشهد

ارزش گذاری خدمات اکوسیستم شهری به عنوان ابزاری برای برنامه ریزی شهرهایی پایدارتر

مقاله “ ارزش گذاری خدمات اکوسیستم شهری به عنوان ابزاری برای برنامه ریزی شهرهایی پایدارتر “ نویسندگان محمدرضا مثنوی ؛ مریم دبیری منتشر شده در فصلنامه علمی – ترویجی منظر (پژوهشکده نظر) (دوره... ادامه مطلب »