طراحی مدل بهینه توسعه افقی در مراکز شهری (نمونه موردی: شهر یاسوج)

خوانش بیش متنی نقش مایه انار در زیورآلات ایرانی

مقالهطراحی مدل بهینه توسعه افقی در مراکز شهری (نمونه موردی: شهر یاسوج) 

نویسندگان

زریر صالح پور سروک

منتشر شده در فصلنامه علمی پژوهش و برنامه ریزی شهری (دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت) (دوره ۱۱ (سال یازدهم)، شماره ۴۰، بهار ۱۳۹۹ شمسی)

چکیده

گسترش شهرها امری غیرقابل اجتناب است، و این رشد زمانی مشکل آفرین می ­شود که فرایند گسترش بدون برنامه و به صورت خود به خودی صورت گیرد. در نتیجه، نظارت، تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی پیش­بینی گسترش شهر مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این مطالعه ، توسعه شهر یاسوج با مدل اتوماتای سلولی مبتنی بر GIS به منظور بررسی توسعه افقی شهری تا سال ۱۴۱۰ است. ابتدا پارامترای تناسب فیزیکی، راه ­های ارتباطی و اثر همسایگی محاسبه شدند. سپس با توجه به تقاضای کاربری های مختلف، اقدام به شناسایی مناطق توسعه ­یافته و توسعه ­نیافته شد. در مرحله بعدی تخصیص کاربری ­های دارای تقاضا با استفاده از تعامل میان تقاضا و تناسب کلی هر قطعه ملکی و متناسب با بیشترین ارزش به دست آمده در بین نقشه ­های تناسب کاربری انجام شده است. نتایج نشان داد مدل­ سازی پیشنهادی، توسعه شهر یاسوج از مناطق بیرونی شعاع آن زیاد می­ شود و بخصوص از ناحیه جنوب غربی، زیرا که در شمال و شرق شهر موانع طبیعی مانع از گسترش آن می­شود. ارزیابی مدل سازی اتوماتای سلولی بیانگر دقت ۶۱ درصدی رشد افقی می باشد.

واژگان کلیدی:

مدلسازی ؛ توسعه افقی شهری ؛ اتوماتای سلولی ؛ یاسوج

 

طراحی مدل بهینه توسعه افقی در مراکز شهری (نمونه موردی: شهر یاسوج)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *