بررسی عوامل موثر بر ساختار فضایی شهری و منطقه ‌ای با استفاده از روش تحلیل محتوا

تقابل والایی و زیبایی در فلسفه و ظهور آن در زیبایی شناسی معماری مساجد آزاد و الگومحور معاصر (نمونه موردی: مسجد ولی‌عصر ، مصلی امام خمینی تهران)

مقاله بررسی عوامل موثر بر ساختار فضایی شهری و منطقه ‌ای با استفاده از روش تحلیل محتوا

نویسندگان

ندا ملک زاده ؛ هاشم داداش پور ؛ مجتبی رفیعیان

منتشر شده در فصلنامه علمی دانش شهرسازی (دوره ۳، شماره ۴، شماره پیاپی ۹، زمستان ۱۳۹۸ شمسی)

چکیده

بیان مسئله: بررسی ساختار فضایی شهر و منطقه‌ ای در طول دو دهه اخیر بی ‌تردید یکی از پرچالش ‌ترین مباحث در این حوزه بوده است. تا به امروز، مطالعات انجام شده بیشتر معطوف بر شناسایی و تحلیل ساختار فضایی و چگونگی توزیع فضایی جمعیت و فعالیت بوده و مطالعات جامع و کاملی مبتنی بر بررسی عوامل موثر بر ساختار فضایی شهری و منطقه ‌ای انجام نشده است.

هدف: در این راستا، هدف پژوهش، بررسی عوامل و نیروهای محرک موثر بر شکل ‌گیری، تغییر و تکوین ساختار فضایی شهری و منطقه‌ ای می ‌باشد.

روش: جهت انجام تحقیق از روش تحلیل محتوا بهره گرفته شده است؛ در گام نخست، پس از مشخص شدن حوزه مطالعه و واژه ‌های کلیدی جهت جستجو در پایگاه‌ های داده ‌ای معتبر – انگلیسی زبان منتشر شده – بین سال‌ های ۱۹۹۸ تا فوریه ۲۰۱۹، ۶۶ مطالعه برای بررسی انتخاب گردید. در گام بعدی، تلخیص داده‌ ها و کدگذاری انجام و در نهایت عوامل و نیروهای محرک موثر دسته ‌بندی و تحلیل گردید.

نتایج و یافته‌ ها: نتایج بررسی نشان داد ۸ عامل شامل تغییرات جمعیتی و فرآیندهای اجتماعی، اقتصادی، زیرساخت و تجهیزات، کالبدی و محیطی، نهادی، قوانین و مقررات و جهانی‌ شدن و نیروهای محرک متناظر با این عوامل بر ساختار فضایی شهری و منطقه‌ای موثرند. این مقاله بحث می ‌نماید که عوامل و نیروهای محرک نه به صورت مستقل و واحد بلکه تحت تاثیر یکدیگر و برآیند برهمکنش آن ‌ها بر ساختار فضایی تاثیر می ‌گذارد.

تازه های تحقیق

  • عوامل و نیروهای محرکی همچون تغییرات جمعیتی و فرآیندهای اجتماعی، اقتصادی، زیرساخت و تجهیزات، کالبدی و محیطی، نهادی، قوانین و مقررات و جهانی ‌شدن بر ساختار فضایی شهری و منطقه ‌ای موثرند.
  • عوامل و نیروهای محرک نه به صورت مستقل و واحد بلکه تحت تاثیر یکدیگر و برآیند برهمکنش آن‌ ها بر ساختار فضایی تاثیر می‌ گذارد.

واژگان کلیدی:

ساختار فضایی ؛ شهر ؛ منطقه ؛ عوامل و نیروهای محرک ؛ تحلیل محتوا

 

بررسی عوامل موثر بر ساختار فضایی شهری و منطقه ‌ای با استفاده از روش تحلیل محتوا

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *