پیوندهای معنایی معماری و موسیقی تأملی بر قدر مشترک معماری و موسیقی ایرانی

بازشناسی مفهوم سکونت در سکونتگاه‌ های خودانگیخته مبتنی بر تجارب جهانی

مقالهپیوندهای معنایی معماری و موسیقی تأملی بر قدر مشترک معماری و موسیقی ایرانی

نویسندگان

فرهاد شریعت راد

منتشر شده در فصلنامه علمی معماری و شهرسازی صفه (دوره (سال) ۲۹، شماره ۴، شماره ۸۷، زمستان ۱۳۹۸ شمسی)

چکیده

موسیقی هنری است انتزاعی که می‌ تواند در ایجاد رابطه با عالم معنا نقش داشته باشد و معماری هنری کاربردی است که علاوه بر تأمین نیازهای جسمی انسان، می‌ تواند پاسخ‌ گوی نیازهای روحی او نیز باشد و معانی متعالی را انتقال دهد. هر دو در وادی هنر دارای اشتراکاتی صوری و معنایی، یا به تعبیر نگارنده ی این مقاله، کمی و کیفی هستند؛ به گونه‌ ای که بسیاری تلاش کرده‌ اند پیوند معماری و موسیقی را از طریق شناسایی تناظر ظاهری آثار معماری و موسیقی، عناصر ساختاری، مفاهیم مشترک این دو، و با نسبتی کمتر از طریق بازشنایی اهداف، مقاصد، و معانی پسِ صورت آثار معماری و موسیقی نشان دهند.

در این مقاله در حین کوششی که برای معرفی ویژگی‌ های مشترک معماری و موسیقی، با رجوع به خصایص معماری و موسیقی ایرانی، شده است، هدف اصلی شناسایی ویژگی‌ های قدر مشترک این دو از بعد کیفی است. در کنار مباحث نظری مربوط به اشتراکات و افتراقات معماری و موسیقی، در قالب یک تجربه ی مشترک، احتمالا بیشتر مخاطبین تجربه‌ ای شخصی از دریافت مشابهت‌ هایی بین حال‌ و هوای فضای تجربه‌ شده در معماری ایرانی و فضای حاصل از موسیقی ایرانی داشته‌ اند. از این رو، در این نوشتار برای بررسی آن‌ ها، در ابتدا ضرورت شناسایی ویژگی‌ های معماری و موسیقی و در حالت متمرکزتر معماری و موسیقی اصیل ایران نمایان می‌ شود.

در ادامه با بررسی دقیق‌ تر، به ویژگی‌ های کمی مشترک بین آن دو، که به واسطه ی آن‌ ها در این عالم تعین می‌ یابند، اشاره ی کوتاهی می‌ شود و سپس ویژگی‌ های کیفی مشترک که به دلیل وجودشانْ معماری و موسیقی راهی به عالم معنا می‌ گشایند، با رویکردی تأویلی، استخراج می‌ گردد. در پایان نیز، مؤلفه‌ هایی برای شناخت قدر مشترک معنایی معماری و موسیقی ایرانی با این دستاورد معرفی می‌ شود که میزان درک این اشتراکات بسته به قدر وجودی هر انسان متفاوت خواهد بود.

واژگان کلیدی:

معماری ؛ موسیقی ؛ معماری ایرانی ؛ موسیقی ایرانی ؛ کیفیت ؛ اشتراکات معنایی

 

پیوندهای معنایی معماری و موسیقی تأملی بر قدر مشترک معماری و موسیقی ایرانی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *