محيط تحکم آميز : بررسي تحليلي نقش بنا و بستر

شبیه‌ سازی پارامتریک کارایی ساختمان در مراحل اولیه طراحی : ساختمان مسکونی میان‌ مرتبه در اقلیم گرم و خشک

مقالهمحيط تحکم آميز : بررسي تحليلي نقش بنا و بستر

نویسندگان

صالحه بخارائي

منتشر شده در فصلنامه علمی-پژوهشی صفه (دوره (سال) ۲۷، شماره ۲، شماره ۷۷، نسخه ی تابستان ۱۳۹۶)

چکیده

محيط خاستگاه نيروهاي مطلوب و نامطلوبي است که از منظر ناظر جذب و يا دفع می گردند. انسان تلاش دارد از طرق گوناگون بين نيروهاي جاذب و دافع محيطي سطح خوشايندي از تعادل ايجاد کند. امروزه حضور در بين ساختمان‌ هاي بلندمرتبه با قواره‌ هاي غير متعارف و بستر نامتناسب و تلاش براي دفع نيروهای ناموزون از جمله تجارب شايع است. دغدغه ی محقق در اين پژوهش نيز تبيين وجوه و تشخيص کرانه‌ های نيروهايی است که بار رواني محيط را نامطلوب و تعدي‌ گونه ميی کنند. در اين نوشتار ضمن بررسي ادبيات مرتبط با محيط‌ هاي تحکم‌ آميز، شناخت مولفه‌ های ساختاری آن، و تبيين وجوه ظاهري بنا، طي پژوهشی توصيفيی_تحليلی، بر سهم موثر هيکل بنا، به مثابه ی عامل اصلي تشديدکننده ی تعدی محيط و وسعت بستر، که مولفه ی غالب تضعيف‌ کننده ی اين نيرو است، صحه گذارده می شود. دستاورد اين پژوهش مي تواند به تعيين تراکم ساختمانی مناسب و طراحی توده و فضا بيانجامد.

واژگان کلیدی:

وزن بصری، محيط تحکم آميز، هيکل متعدی، بستر، محصوريت

 

محيط تحکم آميز : بررسي تحليلي نقش بنا و بستر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *